Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe

31.10.2022

Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe

Informujemy, że w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe realizowany jest projekt pn.: „Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Ujeździe”.Czas trwania projektu to : 01.11.2022 r.  – 30.09.2023 r.. Głównym celem projektu jest "Ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 20 pacjentów (12 kobiet i 8 mężczyzn) - mieszkańców gmin Ujazd, Będków, Czerniewice, Lubochnia, Tomaszów Maz. - gmina wiejska, Rokiciny, Budziszewice, z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej uczestniczących w Programie tak, aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu".Grupę docelową projektu stanowi 120 osób (72 kobiety i 48 mężczyzn):1.   w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 50. rok życia2.   zamieszkujących na terenie gmin Ujazd, Będków, Czerniewice, Lubochnia, Tomaszów Maz. - gmina wiejska, Rokiciny, Budziszewice w rozumieniu przepisów k.c.,3.   cierpiące na zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,4.   najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.5.   które w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie korzystały ze wsparcia rehabilitacyjnego finansowanego ze środków publicznych.Projekt adresowany jest wyłącznie do mieszkańców obszarów wiejskich (DEGURBA-3).Projekt stanowi element wdrożenia RPZ "Program Rehabilitacji Leczniczej dla Mieszkańców Województwa Łódzkiego".Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie obejmujące porady rehabilitacyjne, cykl 75 zabiegów rehabilitacyjnych, wezmą udział w indywidualnej konsultacji psychologicznej i dietetycznej.Oczekiwanym rezultatem projektu jest umożliwienie co najmniej 20 uczestnikom (12K i 8M) podjęcia lub utrzymania zatrudnienia podczas trwania Programu i po jego zakończeniu. Więcej informacji na stronie: www.gzoz.ujazd.com.pl

Czytaj więcej...

Rozporządzenie

22.03.2019

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO

Szanowni Państwo,   Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej:  RODO).   Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas.   Tym samym informuję, iż:   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, którego reprezentuje Kierownik GOPS w Ujeździe, Osiedle Niewiadów, blok 8 lok. B, 97-225 Ujazd;   2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: gops@ujazd.com.pl lub telefonem: 44 710 18 63, lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Osiedle Niewiadów, blok 8 lok. B, 97-225 Ujazd;   3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe może przetwarzać dane osobowe Klientów GOPS Ujazd, zwanych dalej Klientami, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;   4. Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe;   5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;   6. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa;   7. Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe ma prawo żądać od Administratora: – dostępu do swoich danych osobowych, – sprostowania swoich danych osobowych, – usunięcia swoich danych osobowych, – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa   9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest: – warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe i wynika z przepisów prawa; – dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe.   10. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane Klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.      Małgorzata Król                                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej         w Ujeździe

Czytaj więcej...

LogoBIP

Wyszukiwarka